fbpx

Onderzoek van de Kamer van Koophandel heeft uitgewezen dat een kwart van de zzp’ers niet beschikt over algemene voorwaarden. Maar is dat nu zo erg of kan een ondernemer heel goed zonder algemene voorwaarden?

 

Wat zijn algemene voorwaarden?

 

In algemene voorwaarden leggen ondernemers de regels vast die zij gebruiken bij de verkoop van producten of diensten. Deze ‘kleine lettertjes’ scheppen duidelijkheid over allerlei zaken die met de verkoop aan consumenten te maken hebben. Er bestaat geen wettelijke verplichting voor een ondernemer om algemene voorwaarden op te stellen.

Als er geen algemene voorwaarden zijn opgesteld, dan gelden de wettelijke regels met betrekking tot overeenkomsten en verbintenissen. Helaas weten niet veel mensen wat deze wettelijke regels nu precies inhouden maar algemene voorwaarden zijn toch niet nodig want het gaat toch goed?

 

Duidelijkheid

 

Het nut van algemene voorwaarden is vooral gelegen in het feit dat er duidelijkheid wordt verschaft over de voorwaarden waaronder de overeenkomst tot stand is gekomen. De klant weet precies waar hij of zij aan toe is. De ondernemer die algemene voorwaarden hanteert maakt duidelijk dat de gesloten overeenkomsten beheerst worden door zijn of haar eigen spelregels.

 

Belangrijke punten in algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden bevatten bepalingen over onder meer:

 • betalingstermijn
 • verzuim van rechtswege na betalingstermijn en verschuldigdheid incassokosten
 • eigendomsvoorbehoud
 • garantie
 • toepasselijk recht en aanwijzing bevoegde rechter
 • (uitsluiten van) aansprakelijkheid

 

Wanneer van toepassing?

 

De klant moet op een eenvoudige manier kennis kunnen dragen van de inhoud van de algemene voorwaarden. Het makkelijkste is natuurlijk om deze algemene voorwaarden te overhandigen of toe te zenden aan de klant. Vaak staan de voorwaarden in kleine letters op de achterkant van het briefpapier. Een enkele verwijzing naar algemene voorwaarden op de website is naar mijn mening onvoldoende.

Mijn advies: stuur altijd de algemene voorwaarden toe.

 

Niet onredelijk

 

Niet alle voorwaarden zijn zomaar geldig. De wet spreekt van onredelijke voorwaarden die nietig zijn dan wel vernietigbaar zijn. Er bestaat een zogenaamde “zwarte lijst” en een “grijze lijst”. Bepalingen op de zwarte lijst zijn per definitie ongeldig en daarbij kan je denken aan het ontzeggen van wettelijke rechten van de klant. Deze gelden met name als de wederpartij een consument is. Voorbeelden zijn:

 • de consument kan de overeenkomst alleen via de rechter ontbinden
 • de ondernemer mag zijn prijzen verhogen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zonder dat de consument van de koop mag afzien
 • de ondernemer hoeft niet aan zijn plichten als ondernemer te voldoen. Een consument komt bijvoorbeeld terug met een pas gekochte kapotte televisie. De ondernemer mag de consument dan niet doorsturen naar de fabrikant.

Kijk voor de gehele zwarte lijst op deze link.

Op de grijze lijst staan bepalingen die onredelijk zouden kunnen zijn. Hierbij kan je denken aan:

 • de ondernemer mag van de toegezegde levering afwijken, zonder dat de consument in dat geval de overeenkomst mag ontbinden
 • de levertermijn is ongebruikelijk lang of onduidelijk
 • de consument krijgt minder tijd om een beroep op zijn rechten te doen

Kijk voor de gehele grijze lijst op deze link.

 

Botsende algemene voorwaarden

 

Het is mogelijk dat koper én verkoper op de overeenkomst allebei hun algemene voorwaarden van toepassing willen verklaren. Bijvoorbeeld als de verkoper leveringsvoorwaarden of verkoopvoorwaarden hanteert en de koper inkoopvoorwaarden. De vraag rijst dan welke voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Dit noemt men de “battle of forms”.

De wet gaat er van uit dat de partij die in de eerste verzonden overeenkomst of offerte naar zijn algemene voorwaarden verwijst de battle wint. Deze algemene voorwaarden zijn dan op de overeenkomst van toepassing, tenzij de andere partij de toepasselijkheid van die voorwaarden uitdrukkelijk heeft afgewezen.

 

Samenvattend:

 

 • ga als ondernemer er niet van uit dat algemene voorwaarden niet nodig zijn. Deze voorwaarden mis je pas als deze nodig blijken te zijn
 • overhandig de voorwaarden aan de klant of stuur ze toe
 • laat deze voorwaarden speciaal voor uw bedrijf opstellen en gebruik geen standaardmodellen

Natuurlijk kan ik u van dienst zijn bij het opstellen van algemene voorwaarden, speciaal gericht op uw onderneming. Voor het opstellen van deze voorwaarden hanteer ik een vast tarief van € 350,00 exclusief btw.

 

Tot slot:

 

Ga niet op internet surfen om algemene voorwaarden van een andere ondernemer over te typen.  Ten eerste kunnen er dan voorwaarden in komen te staan die ongewenst zijn en ten tweede rust er op algemene voorwaarden vaak ook een auteursrecht. Dan kan problemen opleveren.