fbpx

Het is nooit leuk als er omstandigheden zijn waarin je met een gerechtsdeurwaarder te maken krijgt. Er zal niemand zijn die er voor kiest om deze ambtenaar aan de deur te krijgen. Als er niet alsnog betaald wordt, heeft de gerechtsdeurwaarder vergaande bevoegdheden en er kan het gevoel ontstaan dat deze bevoegdheden onbeperkt zijn.

Degene bij wie de gerechtsdeurwaarder aan de deur komt wordt debiteur genoemd en deze term zal ik verder ook gebruiken. De klant van een gerechtsdeurwaarder wordt een opdrachtgever genoemd, dus degene die wat te vorderen heeft.

Een kleine opsomming van de bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder:

 • leggen van loonbeslag (inclusief vakantiegeld)
 • leggen van beslag op de inboedel (roerende zaken)
 • leggen van beslag op de woning (onroerende zaken)
 • leggen van beslag op de bankrekening
 • het ontruimen van een woning

Natuurlijk ga ik er van uit dat elke gerechtsdeurwaarder naar beste kunnen zijn bevoegdheden uitoefent. Hij of zij is immers beëdigd door de Rechtbank en daar is ook een eed of belofte afgelegd dat hij of zij het ambt correct zal vervullen.

Daarnaast is een gerechtsdeurwaarder natuurlijk ook een mens en er zullen ook omstandigheden voorkomen waarin de debiteur van mening is dat de gerechtsdeurwaarder zijn boekje te buiten is gegaan.

 

Waarover kan geklaagd worden?

 

Allereerst gelden de regels van fatsoen. Als debiteur dien je op een correcte wijze te worden bejegend. Medewerkers van de gerechtsdeurwaarder dienen je normaal te woord te staan aan de telefoon en niet bij enig weerwoord van de debiteur de verbinding te verbreken. Ook dient de gerechtsdeurwaarder de informatie te verstrekken waar de debiteur om vraagt, zoals de hoogte van de vordering.

Verder is de gerechtsdeurwaarder gebonden aan enorm veel regels. Er mogen pas beslagen worden gelegd als er een uitspraak van een rechter is of als er een dwangbevel bestaat. Ook moeten veel termijnen in acht worden genomen. Waar veel klachten over bestaan is de vaststelling van de hoogte van de beslagvrije voet als er een loonbeslag is gelegd. Dat is het bedrag wat de debiteur maandelijks nog netto dient te ontvangen. Een gerechtsdeurwaarder is erbij gebaat dit bedrag zo laag mogelijk te houden zodat er zoveel mogelijk wordt ingehouden. Ook wordt soms de beslagvrije voet gehalveerd. Dit mag niet zomaar!

Het komt ook voor dat de gerechtsdeurwaarder verschillende beslagen legt en elk beslag levert kosten voor de debiteur op ( en omzet voor de gerechtsdeurwaarder). Op zich is dit toegestaan maar als er voor een bedrag van € 100,00 beslagen worden gelegd op het inkomen, inboedel en op de bankrekening (totale kosten minimaal € 600,00) dan voel je wel dat hier iets niet helemaal goed gaat.

 

Klachtenprocedure bij de gerechtsdeurwaarder zelf

 

Een debiteur die een klacht heeft dient zich eerst te wenden tot de gerechtsdeurwaarder zelf. Elke zichzelf respecterende gerechtsdeurwaarder heeft een klachtenprocedure en dient ook aan de debiteur aan te geven dat deze procedure bestaat en hoe deze is ingericht.

Bij deze klachtenprocedure is het toch een beetje als de slager die zijn eigen vlees keurt. Er zal van onafhankelijkheid niet echt sprake zijn. Maar voordat er een klacht ingediend kan worden bij de hierna te noemen instanties, moet er eerst geklaagd zijn bij de gerechtsdeurwaarder zelf.

 

Klacht indienen bij de Nationale Ombudsman

 

De Nationale Ombudsman kan om meerdere redenen bevoegd zijn om van de klacht kennis te nemen. Ten eerste is hij bevoegd als de schuldeiser een overheidsinstantie is zoals het CJIB, DUO of de belastingdienst. Ten tweede is hij bevoegd om klachten te beoordelen over ambtshandelingen van deurwaarders. Ambtshandelingen zijn de werkzaamheden van de deurwaarder die hij op grond van de wet als enige mag uitoefenen, zoals het betekenen van een dagvaarding, het leggen van loonbeslag, w.o. het berekenen van de beslagvrije voet, het leggen van bankbeslag of beslag op inboedel.

Ten aanzien van  andere handelingen van een gerechtsdeurwaarder is de Nationale Ombudsman niet bevoegd.

De bevoegdheden van de Nationale Ombudsman zijn wel beperkt. Er kan een rapport worden opgesteld of het kan leiden tot interventie van de Nationale Ombudsman. Er wordt dan in overleg getreden met de (opdrachtgever van) gerechtsdeurwaarder en er wordt geprobeerd een oplossing te vinden. Verreweg de meeste klachten bij de Nationale Ombudsman leiden tot een interventie.

Een voorbeeld van een rapport over het handelen van de gerechtsdeurwaarders is dit rapport.

Deze link is naar de website van de Nationale Ombudsman zelf.

Dit rapport dateert uit 2013 dus enkele gegevens zijn misschien enigszins achterhaald maar het is een voorbeeld van een rapport wat het resultaat is van verschillende klachten over de hoogte van beslagvrije voet.

 

Klachtenprocedure bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders

 

Een gerechtsdeurwaarder is onderworpen aan regels van tuchtrecht. Dit geldt evenzeer voor de toegevoegd-gerechtsdeurwaarder. De instantie die met het toezicht is belast is de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders in Amsterdam.

Een klacht dient te worden ingediend tegen een gerechtsdeurwaarder of een toegevoegd gerechtsdeurwaarder. Klachten bij deze Kamer voor Gerechtsdeurwaarder hebben betrekking op de uitoefening van de bevoegdheden krachtens de Gerechtsdeurwaarderswet.

In de Gerechtsdeurwaarderswet (in de artikelen. 33-49) is het wettelijk tuchtrecht over de gerechtsdeurwaarders geregeld. Een gerechtsdeurwaarder is aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met enige bij of krachtens de Gerechtsdeurwaarderswet gegeven bepaling, of ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk gerechtsdeurwaarder niet betaamt (de zogenaamde tuchtrechtelijke norm). De Kamer toetst de ingediende klachten aan deze norm.

Overigens zal het een leek niet duidelijk zijn waarover precies geklaagd kan worden zodat het is aan te raden om eerst juridisch advies in te winnen.

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders bestaat uit vijf leden, onder wie de voorzitter, en tien plaatsvervangende leden, onder wie twee of meer plaatsvervangend voorzitters. Daarvan zijn negen leden rechtelijke macht en vijf leden gerechtsdeurwaarders. De leden van de Kamer worden benoemd door de Minister van Justitie en Veiligheid.

Na ontvangst van een klacht zal de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders de gerechtsdeurwaarder verzoeken zijn of haar zienswijze in te dienen. Als de klacht gegrond wordt verklaard heeft de Kamer voor Gerechtsdeurwaarder verstrekkende bevoegdheden:

 • berispen
 • berispen met aanzegging dat, indien nogmaals door hem een van de in artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet bedoelde handelingen of verzuimen worden gepleegd, een geldboete, schorsing of ontzetting uit het ambt wordt overwogen
 • een geldboete opleggen van ten hoogste € 4.537,80;
 • schorsen voor een periode van ten hoogste een jaar;
 • ontzetten uit het ambt.

De lichtste straf berisping is een soort tik op de vingers en deze lichtste straf wordt door gerechtsdeurwaarders al als zwaar ervaren. Immers, een aantal deskundigen is van mening dat jij als gerechtsdeurwaarder je ambt niet juist hebt uitgeoefend.

De zwaarste straf ontzetting uit het ambt is toch een aantal malen uitgesproken. Dat houdt echt in dat een gerechtsdeurwaarder zich niet meer zo mag noemen en ook geen bevoegdheid meer heeft tot het uitvoeren van ambtelijke werkzaamheden. Meestal is de reden dat er financieel de zaak niet op orde is.

Een voorbeeld van een dergelijke ontzetting is via deze link te lezen.

 

Samenvattend

 

 • dien altijd eerst de klacht in bij het betreffende gerechtsdeurwaarderskantoor
 • als er geen oplossing wordt gevonden kan er geklaagd worden bij de Nationale Ombudsman of bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
 • de Nationale Ombudsman heeft indirecte invloed
 • de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders heeft verregaande bevoegdheden

Uiteraard kan ik u in voorkomende gevallen adviseren en ook bijstaan bij het indienen van een klacht. Omdat ik zelf kandidaat-gerechtsdeurwaarder ben kan ik precies aangeven waar een gerechtsdeurwaarder eventueel de fout is ingegaan. Via de contact pagina kunt u mij bereiken.