fbpx

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: mr. R.A. Nienhuis, wonende en zaakdoende te (7827SP) Emmen aan het adres Rietgans 19, handelend onder de naam mr. R.A. Nienhuis jurist & incasso.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan opdrachtnemer tot het verrichten van diensten en/ of werkzaamheden.
c. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij een opdrachtgever opdracht geeft aan opdrachtnemer tot het verrichten van juridische werkzaamheden in de ruimste zin des woords.

Artikel 2: Toepassingsgebied
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij schriftelijk en ondubbelzinnig anders is overeengekomen.
b. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgever, zulks met in achtneming van het voorbehoud van hetgeen is bepaald onder sub a van dit artikel.
c. De toepasselijkheid van voorwaarden welke gehanteerd worden door opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door nadrukkelijke aanvaarding van de opdracht door de opdrachtnemer.

Artikel 4: Uitvoering overeenkomst
a. De uit de overeenkomst geldende wederzijdse verplichtingen ontstaan vanaf het moment van nadrukkelijke aanvaarding van de opdracht door opdrachtnemer.
b. De overeenkomst betreft een zogenaamde inspanningsverbintenis aan de zijde van opdrachtnemer en geen resultaatsverbintenis. De overeenkomst wordt door opdrachtnemer naar beste vermogen en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd.

Artikel 5: Verplichtingen opdrachtgever
a. Opdrachtgever verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het verstrekken van alle informatie en gegevens aan opdrachtnemer waarvan opdrachtgever in redelijkheid dient te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst aan de zijde van opdrachtnemer.
b. Opdrachtgever verplicht zich voorts om opdrachtnemer onverwijld in kennis te stellen van iedere omstandigheid waarvan opdrachtgever in redelijkheid dient te begrijpen dat deze kennis noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst aan de zijde van opdrachtnemer.

Artikel 6: Informatieverstrekking en geheimhouding
a. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om naar de stand van zaken van zijn opdracht te informeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen het verzoek op korte termijn te beantwoorden.
b. Opdrachtnemer verbindt zich voorts tot het geheimhouden van alle aan hem bekende informatie en zal deze, behoudens eventuele verplichtingen krachtens de wet, niet aan derden bekend maken.

Artikel 7: Tarieven juridische werkzaamheden
a. Opdrachtgever is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht bij wijze van honorarium aan opdrachtnemer verschuldigd vermeerderd met eventueel gemaakte kosten van in te schakelen derden en overige noodzakelijk gemaakte kosten, zoals informaties uit openbare registers.
b. Voor de werkzaamheden van opdrachtnemer wordt uitgegaan van het uurtarief van achtennegentig euro, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor dit tarief jaarlijks aan te passen.
c. Het uurtarief wordt bij nadrukkelijke aanvaarding van de opdracht door opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk bevestigd. Indien er sprake is van een vaste totaalprijs dan wordt dit bevestigd door opdrachtnemer aan opdrachtgever.
d. Voormelde bedragen dan wel tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW).
e. Indien de uitvoering van de werkzaamheden van opdrachtnemer een langere periode dan een maand in beslag nemen dan zal opdrachtnemer aan opdrachtgever maandelijks een tussentijdse factuur zenden voor de uitgevoerde werkzaamheden.
f. Opdrachtnemer is gerechtigd van opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen en zodra het voorschot is verbruikt een aanvullend voorschot bij opdrachtgever in rekening te brengen. Indien een gevraagd voorschot niet wordt betaald is opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten. Betaalde voorschotten worden verrekend met de eindnota.

Artikel 8: Tarieven incassowerkzaamheden
a. Incassowerkzaamheden worden in rekening gebracht volgens de Wet Incasso Kosten (WIK) en worden berekend op de navolgende wijze:
15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering, met een minimum van € 40,00;
10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00
b. Daarnaast wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht de eventueel gemaakte kosten van in te schakelen derden en overige noodzakelijk gemaakte kosten, zoals informaties uit openbare registers.
c. Op opdrachtnemer rust de inspanningsverbintenis alle in rekening gebrachte kosten op de debiteur van opdrachtgever te verhalen.

Artikel 9: Betaling
a. Betaling van een door opdrachtnemer verzonden factuur dient door de opdrachtgever binnen VEERTIEN dagen na factuurdatum aan opdrachtnemer te worden voldaan. Betalingen dienen te geschieden op de door opdrachtnemer vermelde bankrekening. Verrekening en uitstel van betaling is niet toegestaan.
b. Na verstrijken van de termijn van veertien dagen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente over het opeisbare bedrag overeenkomstig artikel 6:119a BW verschuldigd, vermeerderd met incassokosten van 15% zulks met een minimum van € 40,00.
c. In uitzonderlijke gevallen kan een betalingsregeling worden getroffen zulks in overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Deze regeling wordt schriftelijk vastgelegd en bij niet-nakoming vervalt deze regeling en is het gehele bedrag vermeerderd met kosten en rente ineens opeisbaar.

Artikel 10: Reclames

a. Indien een opdrachtgever bezwaren heeft tegen de hoogte van een door opdrachtnemer verzonden factuur dan dient opdrachtgever deze binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken, zulks op straffe van nietigheid.
b. Indien opdrachtgever bezwaren heeft tegen de wijze van nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer dan geldt een termijn van dertig dagen na factuurdatum waarbinnen opdrachtgever dit schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar dient te maken. Indien dergelijke bezwaren in een eerder stadium ontstaan dan geldt een termijn van dertig dagen na het ontstaan van deze bezwaren, beide op straffe van verval van recht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke is ontstaan als gevolg van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens en informatie.
b. Incassowerkzaamheden door opdrachtnemer geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever.
c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever indien opdrachtnemer gebruik heeft gemaakt van een hem toekomend opschortingsrecht welke het gevolg is wegens het niet of niet tijdig voldoen van een factuur van opdrachtnemer gezonden aan opdrachtgever.
d. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen vorderingen en aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door de opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden.
e. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door derden verrichte werkzaamheden.
f. Opdrachtnemer sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit tenzij de wet zich daartegen verzet.
g. Alle vorderingen van opdrachtgever in dit artikel vervallen twaalf maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend was, dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met zijn vorderingsrechten.
h. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitbetaald door de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
i. In het geval dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering krachtens voormelde verzekering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door opdrachtgever voor de werkzaamheden aan opdrachtnemer is betaald, zulks met een maximum van € 2.500,00.

Artikel 12: Recht tot wijziging algemene voorwaarden
a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden.
b. Iedere wijziging zal aan opdrachtgever worden medegedeeld waarbij tevens wordt aangegeven wat de ingangsdatum van deze wijziging zal zijn.

Artikel 13: Toepasselijk recht en forumkeuze
a. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. De rechtbank Noord Nederland locatie Assen is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Herziene versie d.d. 1 januari 2024