fbpx

Iedereen heeft wel eens een abonnement afgesloten, dit kan zijn voor een tijdschrift, mobiele telefoon, internet maar ook het lidmaatschap van een sportschool.

Meestal moet er een contract worden getekend en krijgt de klant een kopie van de toepasselijke algemene voorwaarden.Deze voorwaarden worden natuurlijk door iedereen nauwgezet bestudeerd.

In het contract staan ook bepalingen over de duur van de overeenkomst, de kosten en de wijze van opzegging. Vaak is er ook bepaald dat, als er niet wordt opgezegd, de overeenkomst zal voortduren na het einde van de overeengekomen duur.

Deze duur kan een maand zijn maar ook een jaar. Dat is ook de maximale duur van een dergelijke overeenkomst. In uitzonderingsgevallen kan deze wel langer zijn maar dan moet de consument een “significant loyaliteitsvoordeel” krijgen. Bijvoorbeeld een flinke korting ten opzichte van een contract voor een jaar.

 

Verlenging van een contract:

 

Als er niet overeenkomstig de overeenkomst wordt opgezegd, is het toegestaan dat deze overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd. Het kwam echter nog wel eens voor dat de overeenkomst stilzwijgend werd verlengd met eenzelfde termijn als was overeengekomen.

Dan werd je lid van een sportschool voor een jaar en dan vergat je op te zeggen en dan bleek dat je er stilzwijgend weer een jaar aan vast zat.

De onredelijkheid van dergelijke gevallen heeft ertoe geleid dat er regels zijn gesteld over stilzwijgende verlenging van contracten.

 

De Wet van Dam:

 

De Wet van Dam bepaalt dat consumenten hun langlopende contracten (zoals abonnementen) op elk moment mogen opzeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand. Dit recht ontstaat na de eerste stilzwijgende verlenging. Bij contracten die meteen voor onbepaalde tijd worden aangegaan, geldt dit opzegrecht meteen.

Deze wet zegt niets over de duur van een contract, alleen over de opzegtermijnen. Er geldt de hoofdregel dat een contract mag worden afgesloten voor de duur van maximaal een jaar. Als dit jaar voorbij is mag er niet stilzwijgend worden verlengd met een jaar maar dit contract wordt automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Dan geldt een opzegtermijn van een maand.

Voor kranten en tijdschriften gelden iets andere regels. Dan mag er met maximaal 3 maanden worden verlengd.

 

Opzeggen van contracten:

 

De wet bepaalt dat er in ieder geval moet kunnen worden opgezegd op dezelfde manier waarop het contract is afgesloten. Dus meestal zal dit schriftelijk moeten gebeuren. In de meeste gevallen zal in de algemene voorwaarden staan omschreven hoe er moet worden opgezegd.

Contracten die per e-mail zijn afgesloten moeten dan ook per e-mail kunnen worden opgezegd.

Als er wordt opgezegd binnen de overeengekomen contractsduur dan kan het zijn dat de consument een vergoeding moet betalen.

 

Samenvattend:

 

  • contracten voor een jaar zijn toegestaan
  • deze tijd moet je als klant ook gewoon respecteren
  • na verstrijken van deze termijn wordt het contract omgezet in een contract voor onbepaalde tijd
  • er geldt dan meestal een opzegtermijn van 1 maand
  • opzegging moet op dezelfde manier kunnen als het afsluiten van het contract